ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ

Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται. Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, κρίνει τα νέα από τα παλιά ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

επαφη στο FACEBOOK : Sokrates Tsoumplekas

Twitter : sokrates tsoumelekas


Χωρίς διαφημίσεις και κέρδος. Γράψτε τις σκέψεις σας και θα αναρτηθούν επώνυμα

Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Κλειστὸς ὁ φάκελλος τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου τεσσαράκοντα ἔτη μετάΣυνεπληρώθησαν τεσσαράκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν προδοσίαν τῆς Κύπρου. Ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου παρὰ τὰς ὑποσχέσεις τῶν πολιτικῶν δὲν ἤνοιξε ποτέ, διότι, προφανῶς ἐμπλέκονται καὶ πολιτικοί. Ἡ προδοσία τῆς Κύπρου ὡδήγησεν εἰς τὴν κατάρρευσιν τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος τῆς 21ης Ἀπριλίου καὶ τὴν ἔλευσιν τῆς μεταπολιτεύσεως (Ἰούλιος 1974). Παρὰ τὰ ἐγκληματικὰ λάθη τοῦ καθεστῶτος κατὰ τὴν πρώτην εἰσβολὴν ὑπῆρξε καθολικὴ ἀντίστασις ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων εἰς τὴν Κύπρον. Κατὰ τὴν δευτέραν εἰσβολὴν (14ην καὶ 15ην Αὐγούστου) δὲν ὑπῆρξεν οὐσιαστικὴ ἀντίστασις, διότι ἡ κυβέρνησις ἐθνικῆς ἑνότητος ὑπὸ τὸν Κων. Καραμανλῆν καὶ ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τὸν κ. Γεώργιον Μαῦρον (μετέπειτα Ἀρχηγὸν τῆς Ἑνώσεως Δημοκρατικοῦ Κέντρου ΕΔΗΚ) δὲν ἀπέστειλαν βοήθειαν εἰς τὴν Κύπρον, διότι αὕτη ἦτο μακράν, ὡς ἐτόνισεν εἰς τηλεοπτικὸν μήνυμά του ὁ Κων. Καραμανλῆς. Πολὺ ἀργότερον ἀπεκαλύφθη ὅτι ἡ τραγωδία τῆς Κύπρου εἶχε σχέσιν μὲ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Ὁ τότε Ἀρχηγὸς τοῦ πολεμικοῦ Ναυτικοῦ Ναύαρχος Π. Ἀραπάκης εἶχε δηλώσει εἰς συνέντευξίν του ὅτι ἐκείνας τὰς δυσκόλους ὥρας εἶχεν εἰς τὸ μυαλόν του τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὴν Δημοκρατίαν. Ἐδικαιολόγησε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον τὰς κατηγορίας ἐναντίον του ὅτι μὲ ὑπόδειξιν τῶν Ἀμερικανῶν δὲν ἐκτύπησε τὰ τουρκικὰ ὑποβρύχια, τὰ ὁποῖα εὑρίσκοντο εἰς....